kedd, augusztus 08, 2023

Himnusz az Esztelneki Madonnához

 

Az évfordulós ünnepre való előkészületek kézzel fogható, s füllel hallható gyümölcse az Esztelneki Madonnához intézet négy versszakos himnusz. E himnuszt az ünnepi szentmise befejeztével a szerző, Jánó Andrea (plébániánk hittanosa) és testvérei Patrícia és Andor, édesapjuk Zoltán kántor orgonakíséretével elénekelték.

Az új Esztelneki Madonna szobor megáldásának első évfordulója

„Esztelneki Madonna könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!”

2023. augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén emlékeztünk meg az 1921-es tűzvészből (a domus historia szerint akkora volt a tűz, hogy a harangok a toronyból lefolytak, s szinte mindent elpusztított a kolostorban és templomban, ami az útjába került) megmenekült Esztelneki Madonna faszobráról készült másolat megáldásának évfordulójáról. 

E jeles eseményre egyszerű kilenceddel készültünk, amit nemcsak plébániánk templomaiban hirdettünk meg, hanem az interneten is. Így nemcsak esztelnekiek, hanem sokan mások is bekapcsolódtak az Esztelneki Madonna tiszteletére végzett ájtatoságba. Az egyéni szándékok mellett, a kilenced alatt közös szándékként kértük az Esztelneki Madonnától, a plébánia híveinek, s községünk lakóinak hitbeli, lelki és erkölcsi megújulásához szükséges kegyelmek kieszközlését. Reméljük, hogy lelki haszonnal járt mindazok számára, akik bekapcsolódtak a készületbe.

Továbbra is kérjük Őt, hogy közbenjárására Isten áldja meg községünk minden jóakaratú lakóját, s népünk minden jószándékú tagját: erővel, egészséggel, békességgel, valamint hitbeli, lelki és erkölcsi megújulással. 

Oltalmazza családjainkat és az egyedül élőket, s egész nemzetünket minden erkölcsi és fizikai rossztól, valamint természeti csapástól. 

Adja, hogy egyetértés, összefogás, békesség, szeretet és egymást segítő, támogató, a közért tenni akaró, s megbocsátó lelkület uralkodjék közöttünk. 

Adja, hogy az új Esztelneki Madonna szobra, képe előtt végzett imádsága senkinek se legyen eredménytelen és meghallgatás nélküli a kérése. 


Az évfordulóval kapcsolatos ünnepi szentmise főcelebránsa és igehirdetője az Erdélyi Ferences Rendtartomány Provinciálisa, Urbán Erik testvér volt. A szentmise befejező része két meglepetést tartogatott a jelenlévő hívek számára. Az egyik egy emlékkép az Esztelneki Madonnáról, hátoldalán hozzá intézett imával. A másik az ünnepre való előkészületek kézzel fogható, s füllel hallható gyümölcse az Esztelneki Madonnához intézet négy versszakos himnusz. E himnuszt a szerző, Jánó Andrea (plébániánk hittanosa) és testvérei Patrícia és Andor, édesapjuk Zoltán kántor orgonakíséretével elénekelték. Majd Erik testvér által a Madonnához intézet imát követően a kivetíttet szöveget a hívek is elénekelték. Erről V. Ottó készített egy telefonos felvételt, amit örömmel osztok meg a kedves olvasókkal is.

Adja Isten, hogy mindannyiunk lelki épülésére és örök üdvösségünk elnyerésére szolgáljon az Esztelneki Madonna, a Boldogságos Szűzanya tisztelete. 

fr. Szilveszter ofm 

szombat, augusztus 05, 2023

Kilenced az Új Esztelneki Madonna tiszteletére: kilencedik, befejező nap


Holnap, augusztus 6-án a 11 órás szentmise keretében ünnepeljük az Új Esztelneki Madonna szobor megáldásának első évfordulóját. Erre a jeles eseményre, egyszerű kilenceddel készülünk. 

Mondjuk el a Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát, dicsőséget és az „Esztelneki Madonna könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk.” – fohászt. 

A kilenced alatt legalább egy alkalommal végezzünk szentgyónást, ha szükséges és járuljunk szentáldozáshoz, természetesen szentmise keretében.

Az egyéni, saját szándék mellett, a kilenced alatt közös szándékként kérhetnénk az esztelneki Madonnától, a plébánia híveinek, s községünk lakóinak hitbeli, lelki és erkölcsi megújulását.

!!!

Ima az Esztelneki Madonnához: 

Urunk, Istenünk, te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveid kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, melyeket az Esztelneki Madonna, a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk. Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen. 

Esztelneki Madonna, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk! Ámen!


péntek, augusztus 04, 2023

Kilenced az Új Esztelneki Madonna tiszteletére: nyolcadik nap


Augusztus 6-án, vasárnap a 11 órás szentmise keretében ünnepeljük az Új Esztelneki Madonna szobor megáldásának első évfordulóját. Erre a jeles eseményre, egyszerű kilenceddel készülünk.
Mondjuk el a Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát, dicsőséget és az „Esztelneki Madonna könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk.” – fohászt.
A kilenced alatt legalább egy alkalommal végezzünk szentgyónást, ha szükséges és járuljunk szentáldozáshoz, természetesen szentmise keretében.
Az egyéni, saját szándék mellett, a kilenced alatt közös szándékként kérhetnénk az Esztelneki Madonnától, a plébánia híveinek, s községünk lakóinak hitbeli, lelki és erkölcsi megújulását.


+++
Szent II. János Pál pápa imája Máriához, mint a Reménység Anyjához

Mária, Reménység Anyja, légy velünk!
Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük;
segíts tanúskodnunk Jézusról,
az egyetlen Üdvözítőről;
tégy minket szolgálatkésszé a felebarát iránt,
befogadóvá a rászorulók iránt,
tégy az igazságosság megvalósítójává
és egy igazságosabb világ szenvedélyes építőivé;
járj közben értünk,
hogy úgy munkálkodjunk a történelemben,
hogy bizonyosak legyünk
az Atya tervének teljesedésében. 

Az Új Világnak Hajnala, mutasd meg,
hogy a reménység anyja vagy,
és virrassz felettünk!

Virrassz az európai egyház fölött:
legyen az evangélium jó közvetítője;
legyen az igazi közösség helye;
teljesítse küldetését, mely arra szól,
hogy hirdesse, ünnepelje és szolgálja
a remény evangéliumát,
mindenki békéjére és örömére.
 

Béke Királynője, oltalmazd az emberiséget
a harmadik évezredben!
Virrassz az összes keresztény fölött:
járják hűségesen az egység útját
a kontinens egyetértésének kovászaként;
virrassz a fiatalok fölött,
akik a jövendő reményei,
hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását.

Virrassz a nemzetek vezetői fölött:
a közös ház építését tekintsék feladatuknak,
melyben megbecsülik
minden egyes ember méltóságát és jogait.

Mária, ajándékozd nekünk Jézust!
Segíts, hogy őt kövessük és őt szeressük!
ő az Egyház, Európa és az emberiség reménye,
ő velünk és közöttünk él Egyházában.
Veled együtt mondjuk: „Jöjj el, Úr Jézus!” (Jel 22,20)
A dicsőség reménye, melyet ő árasztott a szívünkbe,
teremje meg az igazságosság és a béke gyümölcseit!

Szent II. János Pál pápa: Ecclesia in Europa apostoli buzdítás 125. (Róma 2003)

csütörtök, augusztus 03, 2023

Kilenced az Új Esztelneki Madonna tiszteletére: hetedik nap

Augusztus 6-án, vasárnap a 11 órás szentmise keretében ünnepeljük az Új Esztelneki Madonna szobor megáldásának első évfordulóját. Erre a jeles eseményre, egyszerű kilenceddel készülünk.
Mondjuk el a Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát, dicsőséget és az „Esztelneki Madonna könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk.” – fohászt.
A kilenced alatt legalább egy alkalommal végezzünk szentgyónást, ha szükséges és járuljunk szentáldozáshoz, természetesen szentmise keretében.
Az egyéni, saját szándék mellett, a kilenced alatt közös szándékként kérhetnénk az esztelneki Madonnától, a plébánia híveinek, s községünk lakóinak hitbeli, lelki és erkölcsi megújulását.
+++
Ima Liguori Szent Alfonztól a Szűz Mária dicsősége, című könyvéből (13. oldal)
Ó Istennek szent Anyja, szentséges szűz Mária, hozzád közeledem, ég és föld királynéja, mint a koldus, ki telve tisztátalansággal és sebekkel, királynője lábaihoz veti magát. Kérlek fordítsd irgalmas szemeidet hatalmas trónodról rám, szegény bűnösre. Azért tett Isten téged oly gazdaggá, hogy a bűnösöket megsegítsd, igen, Ő téged királynői méltóságra emelt, csak azért, hogy a nyomorultakon megkönyörülj. Tekints tehát reám is, és szánakozzál rajtam. Tekints reám s ne engedj mindaddig magadtól eltávozni, míg belőlem bűnösből szentet nem csináltál. Elismerem, hogy ezt nem érdemlem meg, sőt, hálátlanságommal rászolgáltam, hogy minden kegyelemtől megfosztassam, amit mindeddig közbenjárásod folytán Istentől nyertem; de te az irgalmasság királynéja vagy, ki nem érdemeket, hanem tisztán a nyomorultakat keresed, hogy szükségükön segíthess. Ó fenséges Szűz, tudom ugyan, hogy mint e világ királynője, egyúttal az én királynőm is vagy, és mégis eltekintve ettől, különös módon is szolgálatodra óhajtom magam szentelni, hogy azután teljesen tetszésed szerint rendelkezhessél felettem. Ezért kérlek Szent Bonaventurával: Ó királynőm, alávetem magam hatalmadnak, hogy teljesen te vezérelj és kormányozz engem. Sohase hagyj magamra, sohase engedj át önmagamnak. Parancsolj velem s ne engedj át magamnak. Mondd meg, mit tegyek, tégy velem, amit akarsz, büntess egyszersmind, ha nem akarnék neked engedelmeskedni, mert az általad rám mért büntetések is bizonnyal legnagyobb javamra fognak szolgálni, nagyobb szerencsének tartom, ha a te szolgád lehetek, mintha az egész földet bírnám. Tied vagyok, ments meg! Végy, ó Mária, szolgáid közé és tedd, hogy üdvözüljek. Lemondok saját magam felett való rendelkezési jogomról, neked ajándékozom magam. S ha mindeddig rest voltam is szolgálatodban, elmulasztván sok szép alkalmat, hogy irántad tiszteletemet s hódolatomat nyilvánítsam, mégis egyesülve óhajtok maradni szolgáid kíséretével, kik téged legjobban szeretnek s a leghűségesebben szolgálnak. Nem, nem engedhetem, hogy kíséretedben csak egy is legyen, ki téged, ó szeretetreméltó királyné, jobban szeressen és tiszteljen nálamnál. Ezt ígérem neked s remélem, hogy segítségeddel meg is tartom ígéretemet. Ámen.

szerda, augusztus 02, 2023

Kilenced az Új Esztelneki Madonna tiszteletére: hatodik nap


Augusztus 6-án a 11 órás szentmise keretében ünnepeljük az Új Esztelneki Madonna megáldásának első évfordulóját. Erre a jeles eseményre, egyszerű kilenceddel készülünk. 

Mondjuk el a Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát, dicsőséget és az „Esztelneki Madonna könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk.” – fohászt. 

A kilenced alatt legalább egy alkalommal végezzünk szentgyónást, ha szükséges és járuljunk szentáldozáshoz, természetesen szentmise keretében.

Az egyéni, saját szándék mellett, a kilenced alatt közös szándékként kérhetnénk az esztelneki Madonnától, a plébánia híveinek, s községünk lakóinak hitbeli, lelki és erkölcsi megújulását.

+++

Ima Liguori Szent Alfonztól a Szűz Mária dicsősége, című könyvéből 

(97. oldal)

Ó Istennek hatalmas Anyja, édesanyám Mária! igaz ugyan, nem érdemlem meg, hogy hozzád szólhassak, mivel azonban te szeretsz engem és óhajtod üdvösségemet, ennél fogva ki kell eszközölnöd számomra a kegyelmet, hogy ámbátor nyelvem tisztátalan, mindig segítségül hívhassam szent és hatalmas nevedet, mert a te neved védője az élőknek s üdve a haldoklóknak. Ó legtisztább Szűz Mária, ó legédesebb Szűz Mária, tedd, hogy neved a mai naptól fogva lélegzetvételem legyen! Ó Úrnőm, végy mindenkoron oltalmadba, ha segítségül hívlak, mert minden reám támadó kísértéseim és szükségeim közepette sem akarok belefáradni segítségül hívásodba, e szavakat ismételvén folyton: Mária! Mária! Remélem, hogy ezt egész életemen keresztül, de főként halálom óráján tenni fogom, hogy aztán az egész örökkévalóságon át dicsérhessem az égben a te kedves nevedet, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Ó Mária, ó szeretetreméltó Szűz Mária, micsoda erőt, mily édességet, mily 98 PPEK / Liguori Szent Alfonz: Szűz Mária dicsősége nagy bizalmat, micsoda gyengéd áhítatot érzek magamban, ha csak kiejthetem nevedet, ha csak reád gondolhatok! Hálát adok Uramnak és Istenemnek, hogy az én javamra oly édes, oly szeretetreméltó, oly hatalmas névben részesített téged. De ó Úrnőm! nem elégszem én meg azzal, hogy éppen csak szólítsalak neveden; nem, szeretetből akarlak szólítani; azt akarom, hogy irántad való szeretetem figyelmeztessen arra, hogy minden órában kiejtsem nevedet, úgy hogy Szent Anzelmmel együtt mondhassam: „Ó isteni Anyámnak neve, te vagy szeretetem tárgya!” Ó szeretett Anyám, Mária, ó szerelmes Jézusom! Bár élne állandóan az én szívemben és minden ember szívében édes nevetek! Ó bár felejtenék el minden más nevet, hogy csak a Ti áldott és tiszteletreméltó neveitekre gondolnék és csak azokat hívnám mindig segítségül! Ó Megváltó Jézusom, ó anyám Mária! ha majdan halálom órája közéig, melyben szegény lelkem elhagyja e világot, kérlek, adjátok meg nekem érdemeitekért ama kegyelmet, hogy utolsó szavaim, miket akkor váltig ismételgetni óhajtok, ezek legyenek: „Szeretlek benneteket, Jézus és Mária! Jézus és Mária nektek ajándékozom szívemet és lelkemet!” Ámen! 

kedd, augusztus 01, 2023

Mennyire szerette Mária az imádságot - az Új Esztelneki Madonna szobor megáldásának első évfordulójára készülve

Liguori Szent Alfonz Szűz Mária dicsősége, című könyvének befejező része 

Egyetlen lélek sem követte nagyobb tökéletességgel, mint Mária, itt a földön Üdvözítőnk eme tanítását: „Szükséges mindenkor imádkozni és meg nem szűnni.” (Lk 18,1) „Senkitől sem vehetünk – úgymond Szent Bonaventura – jobb példát arra nézve, senkitől sem tanulhatjuk meg inkább, hogy mily szükséges az imádságban való állhatatosság, mint éppen Máriától.” (Spec. c. 4.) Nagy Albert azt állítja, hogy Jézus Krisztus után az ő Anyja az imádság erényét tökéletesebben gyakorolta, mint az összes emberek, kik valaha éltek és élni fognak, (Sup. Miss. 80.) és pedig azért, mivel megszakítás nélkül és állhatatosan imádkozott; élte első pillanatától fogva gyakorolta magát az imádságban, mert már születésekor teljes mértékben birtokában volt észbeli tehetségeinek. Ezért is Mária már mint három éves kis gyermek a templomba akart elvonulni, hogy ott jobban gyakorolhassa az imádságot. Ott, miként Szent Erzsébet kijelentette, a nap három különböző szakában, sőt éjfélkor is imádkozott, amikor felkelt, hogy Istent a templom oltára előtt imádja. (S. Bonev. de vit. Chr. c. 3.) Hogy Jézusnak szenvedéseit nagyobb áhítattal vehesse fontolóra, Mária gyakran meglátogatta ama helyeket, hol Krisztus született, szenvedett és eltemettetett. Amellett mindig összeszedett maradt imádságában, menten mindennemű szórakozottságtól és rendetlen hajlamoktól, miként Karthausi Dénes mondja. (E laud. Virg. lib. 2. a. 8.) Mivel a boldogságos Szűz oly igen szerette az imádságot, ennél fogva a magány iránt is a legbensőbb szeretettel viseltetett, úgy hogy még a szüleivel való gyakori együttlétet is kerülte, miként ezt ő maga kinyilvánította Szent Brigittának. Szent Jeromos Izaiás (7,14) eme szavairól: „Íme egy szűz méhében fogan és fiat szül és neve Emmánuelnek fog hívatni,” megjegyzi, hogy ama szó, mely a zsidó szövegben a szüzet jelzi, tulajdonképp magányos szüzet jelent, úgy hogy szerinte már Izaiás hirdette volna Máriának a magány iránt való szeretetét. PPEK / Liguori Szent Alfonz: Szűz Mária dicsősége 113 Richárd szerint (Lib. 1. c. 6.) Máriát az angyal a magány iránt való szeretetének érdemeiért üdvözölte ilyképpen: „Az Úr teveled!” Ferreri Szent Vince (Serm. in Vig. Nat.) azt állítja, hogy az Isten Anyja sohse hagyta el a házat, kivévén, ha a templomba ment, s akkor is igen szerényen és lesütött szemekkel sietett végig az utcákon. Azt mondja a Szentírás, hogy Mária Erzsébet meglátogatásakor sietve ment, miből Szent Ambrus szerint megtanulhatják a fiatal leányok, hogy kerülniük kell lehetőleg a nyilvános megjelenést. Szent Bernát is arra tanít bennünket, hogy a boldogságos Szűz az imádság és magány iránt való szereteténél fogva mindig lehető gonddal kerülte az emberekkel való társalgást, úgy hogy ez okból a Szentlélek gerlicének hívta: „Szépek orcáid, mint a gerlicéi;” (Én 1,9) mert – úgymond Vergello – a gerlice is magányosan él és jelképezi a léleknek Istennel való legbensőbb egyesülését. (Ap. S. Bon. dist. 7.) Mária oly magányosan élt e földön, akár egy pusztaságban, mert róla mondta a Szentlélek az Énekek énekében (3,6): „Kicsoda ez, ki feljő a pusztából, mint fűszerek füst oszlopa?” mihez Rupert hozzáteszi: „Felemelkedel tehát, mivel szereted a magányt.” Már Philo tanította, hogy Isten egyedül a magányban szól a lélekhez. Isten maga is tudtunkra adja ezt Oseas által (2,14): „A pusztába viszem őt és szívéhez szólok.” Ezért kiáltott fel Szent Jeromos: „Ó boldog puszta, hol Isten bizalmasan beszélhet övéihez, hol társalog velük.” „Ez onnan van – mondja Szent Bernát – mert a magány és csend, melyet a pusztában élvezünk, arra kényszeríti a lelket, hogy gondolataival eltávozzék a földtől és az égi javakról elmélkedjék.” 

Boldogságos Szűz, édes Anyánk, Mária! eszközöld ki számunkra az imádság és magány szeretetét, hogy menten a teremtmények iránt való minden vonzalomtól, szívünket teljesen Istenhez és az égre irányíthassuk, hol egy napon meglátni remélünk s téged és Fiadat az egész örökkévalóságon át szerethetünk. „Jöjjetek át hozzám mindnyájan, kik engem kívántok és gyümölcseimtől teljetek el.” (Sir 24,26) Mária gyümölcseit erényei képezik. Előtted, ó Mária! nem volt egyetlen lélek sem hasonló hozzád, utánad sem lesz egy hozzád fogható sem. Te az összes asszonyok közt egyedül jobban megnyerted Jézus Krisztus tetszését, mint a többi együttvéve. 

Nec primam similem visa es nec habere sequentem; Sola sine exemplo placuisti, foemina, Christo! 

Nem volt párja előbb, sem utóbb hozzája hasonló Senki nemében, egy, ki levonta Krisztus szívét! (Sedulius) 

Kilenced az Új Esztelneki Madonna tiszteletére: ötödik nap


Augusztus 6-án a 11 órás szentmise keretében ünnepeljük az Új Esztelneki Madonna megáldásának első évfordulóját. Erre a jeles eseményre, egyszerű kilenceddel készülünk. 

Mondjuk el a Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát, dicsőséget és az „Esztelneki Madonna könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk.” – fohászt. 

A kilenced alatt legalább egy alkalommal végezzünk szentgyónást, ha szükséges és járuljunk szentáldozáshoz, természetesen szentmise keretében.

Az egyéni, saját szándék mellett, a kilenced alatt közös szándékként kérhetnénk az esztelneki Madonnától, a plébánia híveinek, s községünk lakóinak hitbeli, lelki és erkölcsi megújulását.


+++

Ima a mai nap szentjétől Liguori Szent Alfonztól a Szűz Mária dicsősége, című könyvéből 

(93. oldal)

Ó irgalmasság Anyja, minthogy te oly jóságos vagy, s mivel olyannyira forró óhajod,

hogy jót tehess velünk nyomorultakkal és kéréseinket meghallgathasd, ennél fogva én is, az

emberek legnyomorultabbika, hozzád menekülök ma, hogy könyörgésemet meghallgatni

kegyeskedjél. Keressenek mások akármit is, testi egészséget, földi hasznot és előnyöket; én, ó

Királynőm, nem kérek egyebet tőled, mint amit te is óhajtasz, hogy bírjak, ami a te

legszentebb szívednek a legtetszőbb. Te oly alázatos vagy; eszközölj ki tehát nekem nagy

alázatot és ama forró vágyat, hogy megvettessem másoktól! Te oly türelmes voltál az élet

szenvedései közt; szerezz számomra is türelmet az engem érő kellemetlenségek elviselésére!

Te oly annyira el voltál telve Isten szeretetével, eszközöld ki számomra is Isten szent és tiszta

szeretetének nagy adományát! Szíved teljesen át volt hatva a felebaráti szeretettől; tedd, hogy

én is minden embert szeressek és különösen azokat, kikkel legkevésbé birok rokonszenvezni!

Akaratod teljesen megegyezett Isten akaratával; nyerd meg számomra a kegyelmet, hogy

tökéletesen megnyugodjam mindenben, mit Isten reám bocsát! Te, ó Mária, a legszentebb

voltál valamennyi teremtmény közt; tedd meg, hogy én is szent legyek! Benned megvan az

irántunk való szeretet, s egyúttal oly hatalmas is vagy, hogy tisztára csakis a te oltalmadhoz

való menekülésben tanúsított restségem és hanyagságom, valamint hatalmas pártfogásodba

vetett csekély bizalmam akadályozhatnak abban, hogy tőled kegyelmeket nyerjek. De lásd, ó

szeretett Anyám! ezt a bizalmat és a hozzád folyamodásban való készséget is meg kell még

számomra szerezned; e két kegyelmet kérem még és teljes bizalommal remélem is őket tőled.

Ó Mária, Anyám, reménységem, szerelmem, életem, menedékem, oltalmam és vigaszom,

segíts meg! Ámen.

Az Isten országa az ember jobbik énjében van – Évközi 11. vasárnap

Szentírási rész: Mk 4,26-34 Az Úr Jézus tanítása örömhír, amely egyetlen témáról szól, az Isten országáról. Isten országáról, amely a földi ...