szombat, június 25, 2022

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (2,41-51a)

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék.
Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek.
Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged.”
Ő azt felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani.
Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.
Ezek az evangélium igéi.

***
A Boldogságos Szűzanya Szeplőtelen Szívének emléknapján az Egyház a Szentcsalád Jeruzsálembe való zarándoklatának történetét tárja elénk az evangéliumi szakaszban.
Ennek a történetnek fő mozzanata a zarándokcsoportból eltűnő, s majd a templomban megjelenő gyermek Jézus köré épül föl. Az ősegyház igehirdetői a húsvét fényében értelmezik Jézus személyét. Azt akarják kiemelni, hogy az ő lényében a szenvedés és a dicsőség, a halál és a feltámadás szorosan egybetartozik. A szenvedés és a halál időszakát a csoporttól három napra elszakadó gyermek ismeretlen sorsa idézi fel. A dicsőség és a feltámadás időszakát ezzel szemben az a fordulat jelképezi, hogy a gyermek dicsfénytől övezve megjelenik a templomban, s megmutatja emberfölötti hatalmát az ószövetségi tanítók körében. 

Mária és József személye jeleníti meg az apostolok és a későbbi Krisztus-követők közösségét. E közösség elfogadta a kereszt felfoghatatlan titkát: elfogadta, hogy Jézus megdicsőülésének előfeltétele a szenvedés és a halál. A nagypénteki tragédia fájdalommal tölti el az apostolok szívét, s tiltakozást vált ki elméjükben. Erre a fájdalmas tiltakozásra utalnak Mária szavai: „atyád és én bánkódva kerestünk téged”. De a dicsőséges húsvéti hajnal elsöpri a szomorúságot és felébreszti a reményt. Már elfogadják a kereszt titkát. Erre a változásra a drámának az a mozzanata utal, hogy Mária és József boldogan fedezi fel a templomban a gyermek Jézust és egy életre szívébe vési a Jézus által mondottakat.

Ebben az evangéliumi szakaszban Jézus misztériumát és a jézusi misztériumot elfogadó krisztusi közösséget állítja elénk az egyház. Ezt azért teszi, mert szívünkbe akarja vésni, hogy a szűkebb és a tágabb értelemben vett keresztény családi élet alapja csak a szenvedés és a dicsőség vonásait egyesítő Krisztus lehet. A Boldogságos Szűzanyához hasonlóan véssük szívünkbe mi is és gondolkodjunk el ezen a tanításon, s tegyünk meg mindent, hogy életünkről ismerje fel a világ: mi már elfogadtuk a halált életté változtató Jézus személyét, s tanítását.

Esztelneki Madonna könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Mindent vagy semmit: Clare Crockett nővér- magyar változat

vasárnap, június 19, 2022

Esztelneki Ferences Plébánia Hirdetése: Évközi 12. vasárnap

Szentmisék sorrendje június 19 és 26 között

Dátum

Templom

Szentmise

Június 19.

Évközi 12.

Vasárnap

Ferences templom

 

Kurtapatak

De. 10 órától: + Az Oláh család összes halottjainak lü.

Du. ½ 1 órától: +Bodor Vilmos lü.

Június 20. hétfő

Ferences templom

Reggel ½ 8-tól: Szándékra 

Június 21. kedd

Ferences templom

Reggel ½ 8-tól: Szándékra

Június 22. szerda

Plébánia templom

Délután 6-tól: Domokos Mária lü 1 évf.

Június 23. csütörtök

 

NEM lesz szentmise

Június 24. péntek

Ferences templom

Délután. 6-tól Jézus Szent Szíve tiszteletére

Június 25. szombat

Ferences templom

Reggel ½ 8-tól: Szándékra

 

Június 26.

Évközi 13. vasárnap

Plébánia templom

 

Ferences templom

 

Kurtapatak

Délelőtt ½ 10 órától: + A Veres család összes halottainak lü.

De. 11-től: +Baka Erzsébet lü.

 

Du. ½ 1-től: Hívekért

 

  1. Hirdetjük a kedves híveknek, hogy a Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére tartott búcsús szentmise Kurtapatakon július 3-án a megszokott időben, ½ 1-kor kezdődik.
  2. Koszorúmegváltás címén Baka Erzsébet családja 1000 lejt és Vass Ignác hozzátartozói 200 lejt adományoztak, amit a templomtető felújítására fordítunk. Isten fizesse adományukat.
  3. Már többször hirdettük, hogy gyűjtést tartunk a plébánia templom és a Kurtapatak-i kápolna tető szerkezetének és feddésének felújítási munkálataira. Eddig a következő családok és egyedülállók adakoztak: ... Jó szívű adományukat Isten fizesse.

 Most a szentmise befejeztével megtartjuk az Úrnapi körmenetet. Kérjük a kedves híveket, hogy egysorba 4 személy álljon föl az útnak a jobb oldalán és a felező vonalat ne lépjük át, az út bal oldalát hagyjuk szabadon. Elől viszik a keresztet, utána két férfi a két zászlót, majd őket kövessék a férfiak négyes sorokban, majd a virághintő gyerekek és utánuk a ministránsok, a baldakin az oltáriszentséggel, mögötte az énekkar és őket kövesse a két lobogót vivő nő és az asszonyok négyes sorokban. Igyekezzünk a menet tempóját tartani, hogy ne szakadozón szét, az egyik oltártól a másikig.  Törekedjünk kellő tisztelettel és szeretettel részt venni a körmeneten, mellőzzük a beszélgetést, kapcsolódjunk be az énekbe és az imába. Ne feledjük, hogy az Úrnapi körmeneten való részvételünk egyszerre hitvallás és tanúságtétel. Fokmérője annak, hogy mennyire vesszük komolyan vagy sem az Oltáriszentségben köztünk élő Jézus Krisztust. A körmenet a plébánia templomban a Tedeum eléneklésével és szentségi áldással fejeződik be. A körmeneten való részvételünket ajánljuk fel plébániai közösségünkért, Esztelnek és Kurtapatak minden egyes lakójáért, kérve mindannyiunk számára Istentől egészséget, egyetértést, békességet, a közelben dúló háború megszűnését és bőséges áldását az előttünk álló időszak minden egyes napjára.

 

kedd, június 14, 2022

Esztelneki Ferences Plébánia Hirdetése: Szentháromság vasárnapja

Szentmisék és liturgikus események sorrendje június 12 és 19 között 

Dátum

Templom

Szentmise

 

Június 12.

Szentháromság

Vasárnapja

Plébánia templom

Ferences templom

 Kurtapatak

De. ½ 10 órától:+Bíró Mária és férje Sándor lü

De. 11. órától Hívekért

Du. ½ 1 órától: Szándékra.

Június 13.

Hétfő – Szt. Antal

Ferences templom

Délután 6 órától: Szt. Antal tiszteletére

Június 14.

Kedd

Ferences templomban

Reggel ½ 8-tól: Szándékra

 

Június 15.

Szerda

Ferences templomban

Reggel ½ 8-tól: Szándékra 

Június 16.

Csütörtök

Úrnapja

Plébánia templomban

Ferences templomban

Délelőtt 10 órától


Délután 6 órától szentmise

Jún. 17. Péntek

Plébánia templomban

Délután. 6-tól:+Babos Anna Mária lü. 1.évf. 

Jún. 18. Szombat

Ferences templom

Reggel ½ 8-tól: Szándékra

 

Jún. 19.

Évközi 12. vasárnap

Úrnapi körmenet

Ferences templom

Plébánia templom

 Kurtapatak

Délelőtt 10 órától:+ Az Oláh család összes halottainak lü.

Tedeum.  

 Du. ½ 1-től +Bodor Vilmos lü

1.       A jövő vasárnap tartjuk az Úrnapi körmenetet a tavalyihoz hasonlóan, annyi különbséggel, hogy most a Ferences templomba lesz az ünnepi szentmise 10 órától és azt követően indul a körmenet a plébánia templomba, ahol a Tedeum eléneklésével és szentségi áldással ér véget az ünneplés. Az oltárokat kérjük, a tavalyihoz hasonlóan készítsék el. Nagyon szép lenne, hogy akinek egészsége engedi, az mind részt venne a ferences templomban bemutatott szentmisén és az azt követő körmeneten függetlenül attól, hogy melyik templomba szokott járni, így téve tanúságot az Oltáriszentségbe vetet hitéről és a plébániához való tartozásáról. Hisz a három templom hívei egyetlen plébánia közösséget alkotnak. Ez az Úrnapi körmenet, nagyon jó alkalom arra, hogy erősítsük az összetartozás tudatát.

  1. Amint láthatják a kedves hívek elkezdődtek a plébánia templom és a Kurtapatak-i kápolna tető szerkezetének és feddésének felújítási munkálatai, sajnos a jelenlegi árak mellett szükségünk van a hívek anyagi támogatására is. Kérjük mind az esztelneki, mind pedig a kurtapataki híveket, hogy a fél családok legalább 50 lejjel és az egészcsaládok legalább 100 lejjel, vagy annál többel támogassák a munkálatokat. Adományukat behozhatják az irodába, vagy átadhatják a sekrestyében. Szeretnénk remélni, hogy plébániai közösségünk MINDEN tagjánál megértésre találunk, mivel közös ügyről van szó és minél előbb összegyűl a szükséges összeg mindkét munkálat befejezéséhez. Jó szívű adományukat előre is, Isten fizesse.

 

hétfő, június 06, 2022

Esztelneki Ferences Plébánia Hirdetése: Pünkösd vasárnapja

 Esztelneki Ferences Plébánia Hirdetése

Pünkösd vasárnapja

Szentmisék és liturgikus események sorrendje június 5 és 12 között 

Dátum

Templom

Szentmise

 

Június 5.

Pünkösd

Vasárnapja

 

Plébánia templom

Ferences templom


Kurtapatak

De. ½ 10 órától Hívekért 

De. 11. órától +Tuzson Menyhért és Gábor lü.

Du. ½ 1 órától: Szándékra.

Június 6.

Pünkösd hétfő

Plébánia templom

Ferences templom

Délelőtt 10 órától: Szándékra 

Délután 6 órától: Szándékra

Június 7.

Kedd

Ferences templomban

½ 8-tól Szándékra

 

Június 8. Szerda

 

NEM LESZ SZENTMISE

Június 9.

Csütörtök

Ferences templomban

Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepén délután 6 órától lesz a szentmise és utána 7 óráig csendes szentségimádást tartunk

 

Jún. 10 és 11-én. péntek és szombat

 

Ferences templomban 

 

Reggel ½ 8-tól Szándékra

 

Jún. 12.

Szentháromság vasárnapja

Plébánia templom

Ferences templom

Kurtapatak

½ 10-től +Bíró Mária és férje Sándor lü. 

11 órától: Hívekért 

Du. ½ 1-től Szándékra

 

Amint láthatják a kedves hívek, a héten, kedden elkezdődtek a plébánia templom és a Kurtapatak-i kápolna tető szerkezetének és feddésének felújítási munkálatai. Az előbbi munkálatokat egy pályázatból, az utóbbit a Kurtapataki közbirtokosság támogatásából szerettük volna fedezni, de a jelenlegi árak mellett szükségünk van a hívek anyagi támogatására is. Kérjük mind az esztelneki, mind pedig a kurtapataki híveket, hogy a félcsaládok legalább 50 lejjel és az egészcsaládok legalább 100 lejjel, vagy annál többel támogassák a munkálatokat. Adományukat behozhatják az irodába, vagy átadhatják a sekrestyében, illetve egy-egy személy összegyűjthetné a szomszédságtól is, egy listára felírva a pontos nevet és házszámot, hogy az irodában elkészíthessük a nyugtákat, a vasárnapi szentmisékre összeállíthassuk a névsorokat és köszönetet mondhassunk név szerint az adakozóknak. Szeretnénk remélni, hogy plébániai közösségünk MINDEN tagjánál megértésre találunk, mivel közös ügyről van szó és minél előbb összegyűl a szükséges összeg mindkét munkálat befejezéséhez. Jó szívű adományukat előre is, Isten fizesse.

vasárnap, június 05, 2022

Bárcsak Pünkösd kapcsán megújulna nemzeti, közösségi, s egyéni életünk, mint az apostoloké!

Azt gondolom, hogy akik hittanismeretüket napirenden tartják, azok ismerik egyházi ünnepeinket. Tudják, hogy Karácsonykor Jézus Krisztus születésére, hogy Húsvétkor szenvedésére, kereszthalálára és feltámadására emlékezünk, és hogy Pünkösd a Szentlélek kiáradásának és az Egyház alapításának az ünnepe. 

De mit is jelent a Szentlélek kiáradásának ünnepe valójában, mi az üzenete a mi számunkra? E kérdésre a választ leginkább az apostolok életéből olvashatjuk ki, érthetjük meg.

Amikor az evangéliumokban Jézus tanítványairól, az apostolokról olvasunk, meglepetésünkre nyomát sem találjuk annak, hogy az Úr Jézus életét ismerő, tanítását hallgató, csodáit tapasztaló férfiakból egy ideális közösség állt volna össze, Sőt olykor az az érzése az embernek, mintha egyáltalán nem értenék, hogy miért választotta ki, és egyáltalán mire hívta meg őket az Úr. Az evangéliumokat olvasva az tűnik ki, képtelenek még felfogni, hogy Mesterük mire akarja megtanítani őket. Szinte állandóan a politikán jár az eszük. Leginkább az idegen római uralomra gondolnak, és attól szeretnének szabadulni. Még Jézus mennybemenetele előtt is azt kérdezik: „mostanában állítod helyre Izrael országát?” 

Lassú észjárásuk miatt Jézus korábban is gyakran korholta őket, miként azért is, mert versengtek, rivalizáltak és az eljövendő új ország „miniszteri székeit“ akarták megkaparintani. Amikor pedig Jézus saját szenvedéséről jövendölt nekik, éppen Péter, a főapostol tiltakozott leghevesebben ellene: „Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet veled”. 

Nagypénteken mégis megtörténik a legnagyobb tragédia, és mesterüket úgy végzik ki, mint egy közönséges gonosztevőt. Ők pedig emberileg és főleg Krisztus-követőként, tanítványként elégtelenre vizsgáznak. Júdás elárulja harminc ezüstpénzért, Péter pedig félelmében, hogy Jézus sorsára ne jusson, letagadja, hogy valaha is ismerte volna. A többiek pedig mind elhagyták, egyedül János apostolban, a szeretet tanítványban volt annyi bátorság, hogy hűséges tanítványként ott álljon a kereszt alatt Jézus édesanyjával.

Mindezek ellenére, húsvét után ötven nappal, ezzel a dicstelen, félénk, az utolsó vacsora termébe bezárkózott társasággal történt valami rendkívüli, ami felrázta és bátor, tanúságtevő közösséggé kovácsolta őket. A pünkösdi esemény, Isten Lelkének, a harmadik isteni személynek a kiáradása okozta ezt a változást. Ez tette a félénk tanítványokat bátor hősökké, akik elvitték Jézus nevét, s tanítását az akkor ismert egész világra, és végül életüket áldozták érte.

Az Apostolok Cselekedetéből jól ismert, s az első olvasmányból hallott pünkösdi jelenetet, ahol a különböző nyelveket beszélők megértik egymást, érdemes párhuzamba állítani és összehasonlítani egy másik közismert bibliai jelképes, ószövetségi történettel: a bábel-i torony építésének epizódjával. 

Ott azt látjuk, hogy különböző emberek hirtelen felindulásból úgy tűnik, hogy könnyen összefognak egy cél érdekében, mely nem valamilyen jó, valódi érték, hanem ellenkezőleg: erkölcsi rossz, hiszen saját gőgjüket, az isteni törvények nagyképű elutasítását szimbolizálja. Közösséget azonban ez a szándék egyáltalán nem tud létrehozni, sőt egy idő után összevesznek, széthúznak, olyannyira megzavarodnak, hogy képtelenek egymással szót érteni, egymást megérteni. 

Mai nyelven azt mondhatnánk, hogy az önzés, az öncélú haszonszerzés vágya, a hatalom megkaparintásának a terve kialakíthat ugyan valamilyen emberi kapcsolatrendszert, mint például a terrorizmus, a csoportos bűnözés vagy a kirekesztő klikkesedés, de valódi közösséget, szolidaritást, tartós emberi kapcsolatokat nem képes létrehozni.

Ezzel szemben a pünkösdi jelenség, a Szentlélek kiáradása megmutatja, hogy különböző kulturális, földrajzi, nyelvi, vagy akár vallási háttérből érkező emberek mind-mind képesek szót érteni egymással és közösséggé formálódni a legfőbb érték, a föltámadt Krisztus körül. 

Azaz lehet, hogy viszonylag lassan, nehézkesen, olykor reménytelennek tűnő helyzeteket átélve, de mégis megvalósulhat hatékony együttműködés a különböző emberek között egy nemes cél érdekében, ha azok a Szentlélek segítségével képesek félretenni önös, rövidtávú látszatérdekeiket, és a közjó szolgálatát komolyan venni.

Jeruzsálemben a Szentlélek kiáradásának köszönhetően, bárki hallgatta is, mindenki értette az apostolok beszédét. Ekkor a történelem nagy lehetősége villant fel az emberiség számára: az egyetértésnek, a megbékélésnek, az összefogásnak a lehetősége. 

Azonban visszatekintve – azt látjuk az emberiség újra, elszalasztotta ezt a nagy kegyelmi lehetőséget. Mégis a Szentlélek erejéből egy maroknyi ember, egy közösség erőt érzett magában arra, hogy elinduljon azon az úton, amelyet a Mester mutatott meg. 

Megértették, amire szent Pál apostol figyelmeztet: Testvéreim kérlek, benneteket lélek szerint éljetek. A lélek gyümölcsi nyilvánvalóak: szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság. 

Vajon, mi magunk, akik a Lélek kiáradását és az Egyház alapítását ünnepeljük, érzünk-e vágyat, e gyümölcsök iránt, s teszünk-e valamit annak érdekében, hogy ezek a lelki adományok bennünket is jellemezzenek? 

Oly nagy szűksége van ma is erre, ezekre az adományokra a világnak, népünknek, közösségeinknek, családjainknak, s nekünk, mindannyiunknak. Épen ezért, mélyről tör fel bennünk a vágy, hogy Isten nekünk is elküldje éltető Lelkét, hisz Pünkösd nélkül erőtlenek, gyengék és bátortalanok vagyunk.

A pünkösdi esemény másik hatása, hogy a korábban gyámoltalannak tűnő, ha nem is gyáva, de félénk, tehetetlen apostolok, akik bezárkóztak az utolsó vacsora termébe, most bátran és nyíltan kiállnak a tömeg elé és lelkiismeretüket követve, a kapott küldetést teljesítve hatékonyan tesznek tanúságot a föltámadt Krisztusról, az üldöztetést és a vértanúságot is vállalva. Nekünk inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek – vallják a főtanács előtt, amikor azok el akarják hallgattatni őket. 

Napjainkban ezt úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a média többsége által sugallt közgondolkodással, divattal, a fogyasztás diktatúrájával, vagy az éppen hatalmon levők nem helyes, nem becsületes, a krisztusi értékrenddel ellentétes elvárásaival szemben, a Szentlélekkel eltelt keresztények a lelkiismeret szavára hallgatva nem szégyellnek határozott tanúságot tenni a valódi emberi és keresztényi értékrendről. A helyes lelkiismeret ébren tartása végett, ma is szükség van olyan céltudatos és elkötelezett emberekre, férfiakra és nőkre, idősekre és fiatalokra, akik nem szégyellenek valódi értékeket képviselni és védeni. Sőt, ez mindannyiunk kötelessége.

Az Istenről nem ritkán megfeledkező mai ember számára vigasztaló a tanítványok példája: ők sem születtek hősnek, később, a Szentlélek befogadása által váltak azzá. Így hát Pünkösd szent ünnepe idén is arról szól, hogy Isten Szentlelke elvezethet embereket az újjászületésre, amelynek révén az ember úrrá lehet reménytelen helyzeteken. Ezért olyan fontos a keresztény fiatalok és mindannyiunk életében a bérmálás szentsége, a Szentlélekben való megerősítés: régi külső, megújult belső, lelki tartalommal. 

Pünkösd üzenete örökké aktuális. Ezért van szükségünk mindnyájunknak igazi pünkösdi megújulásra, a Szentlélek kegyelmi adományainak kiáradására, azok befogadására, szellemi és lelki erőre, gerinces tartásra egyéni és közösségi életünkben egyaránt. 

Bárcsak az Esztelneki Madonna közbenjárására, a Szentlélek erejével mi is úrrá tudnánk lenni félelmeinken, emberi gyengeségeinken, olykor gyávaságunkon. Bárcsak eltöltene minket is az Úr Szentlelke, és Pünkösd kapcsán megújulna nemzeti, közösségi, s egyéni életünk, mint az apostoloké!


Az Isten országa az ember jobbik énjében van – Évközi 11. vasárnap

Szentírási rész: Mk 4,26-34 Az Úr Jézus tanítása örömhír, amely egyetlen témáról szól, az Isten országáról. Isten országáról, amely a földi ...