Oldalak

péntek, október 26, 2012

HOGYAN IMÁKOZZUK A SZENTOLVASÓT ? – 2. rész – Tomka Ferenc atya írásaF) A SZEN­TOL­VA­SÓ TIT­KA­I  - (és el­mél­ke­dő gon­do­la­tok, ame­lyek életünkre alkalmazzák a titkokat):
   Ör­ven­de­tes tit­kok (ajánlott hétfőn és szombaton – illetve adventben)
1. Akit te Szent Szűz a Szent­lé­lek­től fo­gan­tál (Lk 1,26-38) -  Jé­zus tes­tet akar öl­te­ni ben­nem is! - Elhatározás: Mond­jak Igen-t Is­ten aka­ra­tá­ra (Aki megteszi Isten akaratát az nővérem és anyám)
2. Akit te Szent Szűz Er­zsé­be­tet lá­to­gat­ván hor­doz­tál (Lk 1,39-55) - Má­ri­a el­in­dul szol­gál­ni. Én is in­dul­jak, s szerezzek örömet másoknak! (Adjam tovább az Istennel való találkozások tapasztalatait)
3. Akit te Szent Szűz a vi­lág­ra szül­tél (Lk 2,1-20) - Jé­zus meg akar szü­let­ni ál­ta­lam is, ott ahol va­gyok és ott, ahol ket­ten vagy hár­man össze­jö­vünk az Ő ne­vé­ben. – Ez egyik első feladatom!! Ott is, ahol nehéz!
4. Akit te Szent Szűz a temp­lom­ban be­mu­tat­tál (Lk 2,21-38) - Vál­lal­juk Má­ri­á­val Jé­zus kö­ve­té­sét, ak­kor is, ha ez a "hét tőr" fáj­dal­má­ba ke­rül. (Simeon megjövendöli, hogy Mária szívét tőr fogja átjárni)
5. Akit te Szent Szűz a temp­lom­ban meg­ta­lál­tál (Lk 2,41-52) - Má­ri­a rá tud­ta bíz­ni Is­ten­re az ag­go­dal­mat, hogy el­vesz­tet­te Jé­zust. Él­jek én is a je­len­ben; fel­ejt­sem el az ag­go­dal­ma­kat - fi­gyel­jek Is­ten­re és fe­le­ba­rá­tom­ra! “Aki elveszti életét, megtalálja azt!”

A világosság titkai (ajánlott csütörtökön)
1. Aki a Jordánban megkeresztelkedett (Mt 3,13-17) - Az Isten-ember megalázkodik. Az emberrel egy szintre helyezi magát. Bűnbánatra, megtérésre hív engem is. És arra, hogy a ne ítéljem el a legbűnösebbet sem...
2. Aki Kánában megmutatta isteni erejét (Jn 2,1-12) - Jézus csodát tesz, egy lakodalomban, nagyon hétköznapi körülmények között. – Kérjem Jézust, ahogy Mária kérte őt, hogy mindennapi életemben is mutassa meg csodálatos jelenlétét.
3. Aki meghirdette Isten Országát (Mk 1,15) - Térjetek meg, elközelgett Isten Országa = maga Isten jelenléte. Isten bennünk, Isten közöttünk lehet azóta – ha válaszolunk szeretetére. Úgy próbálom szeretni embertársaimat, hogy Isten Országa köztünk lehessen?
4. Aki a Tábor-hegyen megmutatta isteni dicsőségét (Lk 9,28-36) - A farizeusok üldöztetései közepette mutatja meg fényét, majd beszél eljövendő szenvedéséről. Tudom-e a menny fényében látni a világ sötétségeit, a szenvedéseket?
5. Aki az Eukarisztiában nekünk adta magát (Jn 13,1; lKor 11,23-26)  -. Mit jelenthetett Mária számára az áldozás? Úgy szeretnék örülni az áldozás isteni ajándékának, mint Mária.

Fáj­dal­mas tit­kok (ajánlott kedden és pénteken - valamint nagyböjtben)
1. Aki éret­tünk vér­rel ve­rej­té­ke­zett (Lk 22,39-46) – Örömmel akarom vállalni Isten akaratát (mint Jézus).
2. Akit éret­tünk meg­os­to­roz­tak (Mt 27,26) - Egye­sít­sem min­den fi­zi­ka­i fáj­dal­ma­mat, fá­rad­sá­go­mat Jé­zus szen­ve­dé­sé­vel - má­so­kért.
3. Akit éret­tünk tö­vis­sel ko­ro­náz­tak (Mt 27,27-31) - Egye­sít­em min­den lel­ki fáj­dal­ma­mat Jé­zus fáj­dal­má­val: szo­mo­rú­sá­got, ked­vet­len­sé­get, gyen­ge­sé­gem ér­ze­tét, botlásaimat a sze­re­tet te­rén .
4. Aki éret­tünk a ke­resz­tet hor­doz­ta (Lk 23,26-33) - Már most el­fo­ga­dom, hogy meg fo­gok hal­ni. Is­ten vár eb­ben. Öröm­mel ké­szü­lök. - Most a je­len­ben is meg kell kis­sé hal­nom: az­zal, hogy nem a ma­gam aka­ra­tát ke­re­sem, ha­nem azt, ami­vel más­nak örö­met sze­rez­he­tek.
5. Akit éret­tünk ke­reszt­re fe­szí­tet­tek (Mt 27,31-50) - Jé­zus ma­gá­ra vet­te a mi fáj­dal­ma­in­kat s az el­ha­gyott­sá­got. Ő je­len van min­den fáj­da­lom­ban. Fel aka­rom is­mer­ni személyesen Őt: min­den elhagyottságban, s Ve­le aka­rok egyesülni a megváltás titkában.


Di­csősé­ges tit­kok (ajánlott szerdán és vasárnap - valamint húsvéti időben)
 
1. Aki ha­lot­ta­i­ból fel­tá­madt (Mt 21,1-10)  - A Feltámadott Jézus jelen van ebben a pillanatban. Min­den aka­dály el­len­ére kezdjek új életet Istennel – a felebarát szeretetében! S a fáj­da­lom? - csak út a fel­tá­ma­dás­hoz!
2. Aki a menny­be ment (Csel 1,4-11) – Egész hitünkkel-akaratunkkal forduljunk a jelenlevő menny felé! – Ebben a pillanatban!
3. Aki a Szent­lel­ket el­küld­te (Csel 2,1-4) -  Ad­juk át ma­gun­kat a Szent­lé­lek ve­ze­té­sé­nek. Hall­gas­sak in­dí­tá­sa­i­ra lel­kem­ben - s en­ge­del­mes­kedjek.
4. Aki té­ged Szent Szűz a menny­be fel­vett - Éde­sa­nyánk van a menny­ben. Köszöntsük őt. Él­jünk, szol­gál­junk ve­le – tegyük jelenvalóvá a menny­or­szá­got ma­gunk kö­rül sze­re­te­tünk­kel
5.  Aki té­ged Szent Szűz a menny­ben meg­ko­ro­ná­zott - A vi­lág ki­rály­nője lett. Kér­jem őt és az összes szen­te­ket (akiknek Mária a királynője), hogy én is el­jus­sak a menny­be! Él­jem át ebben a pillanatban, hogy a menny itt van!

Nincsenek megjegyzések: