Oldalak

szerda, december 07, 2016

„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”. - December 8.

December 8-án, vagyis a mai napon a katolikus egyház és benne mi is Jézus anyja, Mária bűntelen megfoganásának ünnepét üljük.
Az ünnep neve latinul Immaculata Conceptio, ami tulajdonképpen a Boldogságos Szűzanya jelzője, vagyis Jézus édesanyja szeplőtelenül, régisen fogalmazva makulátlanul fogant meg édesanyja, Szent Anna szíve alatt. Vagyis Szűz Mária az eredeti bűntől mentsen fogantatott, Ádám vétke őt nem érintette.

Mit is jelent ez? Az Egyház tanításában kevésbé járatos személyek gyakran összekeverik Mária szeplőtelen fogantatását az Úr Jézus fogantatásával, pedig nem erről van szó. A szeplőtelenség azt jelenti, hogy Mária fogantatása pillanatától, mentes volt az áteredő bűntől, ami egyházunk tanítása szerint rajta kívül csak fiáról, Jézus Krisztusról, az Isten-emberről mondható el.

A szeplőtelen fogantatás hitigazságát, dogmáját IX. Piusz pápa 1854-ben hirdette meg az egyház tévedhetetlen tanításaként, amit a hívőnép már évszázadokkal korábban is vallott és ünnepelt.

A szeplőtelen fogantatás dogmáját mintegy megerősítendő, alátámasztandó tény, hogy a hitigazság kihirdetése után négy évvel a Szűzanya 1858-ban, a dél-franciaországi Lourdes-ban sorozatosan megjelent egy Bernadette nevű szegény parasztlánynak. Az írástudatlan lány kérdésére, hogy ki vagy te, így mutatkozott be: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”. Ma már a világ egyik leglátogatottabb, leghíresebb zarándokhelye lett Lourdes, ahol nagyon sok csoda történt a Szűzanya közbenjárására.

A mai ünnep lényege az, hogy Mária Isten egyedülálló kegyelméből, mondhatnám azt is, hogy rendelkezéséből az áteredő bűn minden hatásától és következményétől eleve mentes volt. Vagyis a szeplőtelen fogantatás dogmájában, hitigazságában Mária úgy áll előttünk, mint akiben az Isten által elgondolt tökéletes emberség valósult meg, akiben nem volt bűnre való hajlandóság. Akinek akarata nem volt rosszra hajló és értelme nem homályosult el. Ugyanis mindez, az eredeti bűnnek a következménye.

Hogyan volt lehetséges Mária bűntelensége? – Csakis Isten ajándékaként. Ahogy azt a nagy ferences hittudós Boldog Dun Scotus hasonlattal kifejezi: Ádámban az egész emberiség a bűn mocsarába zuhant. A Szűz Anyának is ebbe kellett volna esnie, de Isten különös kiváltsága még a bűnbeesés előtt, zuhanás közben kiragadta őt.
Mindezt tette azért a mennyei Atya, mert méltó hajlékot akart készíteni Fiának a megtestesülésre vonatkozólag. Ezért gondoskodott arról, hogy a méltó hajlék egészen bűntelen legyen. Így Mária az ember Isten iránti romlatlan, tiszta szeretetének képviselője, s ezért egyedül ő lehet Isten méltó társa a megtestesülés művében.

Amikor Mária az angyali üdvözlet alkalmával az angyalnak így válaszolt: „íme, az Úr szolgálóleánya, történjék velem szavaid szerint!”, akkor egyszer s mindenkorra kimondta az igent Isten előtt, amihez élete végig hűséges maradt, olyannyira, hogy Fiában való hite még a szenvedés legnehezebb órájában, a golgotán sem ingott meg.

A mondottak következtében fölmerülhet bennünk a kérdés: lehetséges-e bűn nélkül élni? Igen. Példa erre az Úr Jézus, az Isten-ember, aki önerejéből bűntelen, és a bűn elvevője. Másodszor a Boldogságos Szűzanya, aki Isten jóvoltából mentes a bűntől. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az isteni kiválasztás folytán elveszítette volna szabadságát és képtelen lett volna bűnt elkövetni. Ez a szabadság azonban elsősorban nem a rossz választásának lehetősége, hanem sokkal inkább a minden emberi megfontolástól, félelemtől való szabadság. Utána következnek a Szentek, akik az isteni kegyelmet fölhasználva kiemelkedtek a bűnből. És végül következünk mi, akiket az Úr Jézus szintén megváltott. Ennek köszönhetően, ha készek vagyunk együttműködni az isteni kegyelemmel, mint a Szűzanya, vagy a szentek, akkor mi is kiemelkedhetünk a bűnből.

A szent Szűztől kell megtanulnunk, hogy mit kell kerülni, elhagyni, javítani, megtartani és gyakorolni. Istennek az volt a szándéka, hogy Mária életében a leghősiesebb erények példáját és mintaképét állítsa elénk.

Elmélkedjünk tehát minél gyakrabban a fölött, mit és hogyan tett Mária, és tapasztalni fogjuk, mily hatékony az ő példája. A szent Szűz iránt való tisztelet abban is áll, hogy minden szükségünkben hozzá folyamodunk, és őt ismerjük el védőasszonyunkul és szószólónkul, miután kétségtelen, hogy Jézus Krisztus közbenjárását kivéve, Isten előtt senkié sem lehet hathatósabb, mint az ő szűz Anyjáé. Maga az Egyház is szünet nélkül hozzá folyamodik. Kérjük tehát őt, mint az Egyház kéri.
Azonban ne csak magunk számára kérjük a közbenjárását, hanem mindazok számára is, kiknek boldogsága szívünkön fekszik, családtagjainkért, ránk bízottakért, barátainkért, jótevőinkért.

Nincsenek megjegyzések: