Oldalak

hétfő, november 04, 2013

A HIT – katekézisFogalma: az az isteni erény, amelyben értelmünkkel és akaratunkkal ráhagyatkozunk Istenre és elfogadjuk a tőle kapott kinyilatkoztatást.

Szent Ágoston 3 féle hitfogalma:
·       hinni Istent – elfogadni létét
·      hinni Istennek – elfogadni tanítását
·     hinni Istenbenmindenben rábízzuk életünket, akarata szerint szeretnénk élni vagyis teljesen őáltala, ővele és őbenne

 Hinni = benne lenni→ „Benne élünk mozgunk és vagyunk” (Apcsel 17,28)

A hit kialakulásának legfontosabb tényezői:
1.)    ISTEN aki az indítást adja a hitre → mindig Ő a kezdeményező  
             → kegyelmi ajándék, mely sokféleképpen történhet
2.)    EGYHÁZ, amely közvetíti számunkra az Isten üzenetét
                        ( tanítás,  liturgia által )
3.) EMBER, aki befogadja, vagyis igent mond az Isten akaratára

Az Isten a hitre való kegyelmi indítást mindenkinek megadja legalább egyszer az életében, csak észre kell venni! Ez történhet:
-          mások tanúságtevő élete által
-          testvéri szeretet megtapasztalása által
-          a világban Isten gondviselésének felismerése által
-          az Isten élő igéje által (szentírás)
-          liturgia által stb.

Az Egyház ( katolikus ) őrzi a teljes és hiteles tanítást, ez azért nagyon fontos, hogy az egy élő, igaz Istenben és Fiában Jézus Krisztusban  az egyetlen üdvözítőben higgyünk !!!
Isten → Illés és a baal papok ( 1Kir 17,21-40 )
Jézus Krisztus → üdvösség → kereszthalál és feltámadás ( Jn 3,15 ill. 1 Kor 15,3.17 )

Az ember részéről a hangsúly elsősorban az akarati és értelmi elfogadáson van, vagyis a hit elfogadása mindig tudatos és személyes döntés – kényszeríteni senkit nem lehet.
Nagyon fontos, hogy a hit egyéniségünkkel együtt mindig változik. Ez a változás lehet pozitív és negatív irányú:
·         növekedhet ( ↑ ) : pl: szentségi élet, szívbéli imádság, lelki olvasmányok, hívő közösség, barátok stb.
·         csökkenhet ( ↓ ) : pl: gyónás-áldozás  imádság elhanyagolása, rossz társaság stb.

A hit az ember részéről elkötelezettséget jelent, vagyis akiben hiszek, és ahogyan hiszek, úgy kell élnem!
  
Szentírásban számos példát találunk rá
·         Ószövetség Ábrahám példája aki minden hívő atyja  ( Ter 22,1-18 ) ║ (Zsid 11. fej.)
áldozat → mi mit teszünk?! csak azt, ami kötelességünk? vagy még azt sem? tudunk-e áldozatot hozni Istenért, hitünkért?
             a legapróbb áldozatnak is melyet Istenért vagy embertársainkért teszünk hatalmas ereje van
             nem kell hozzá más, mint nyitott és szerető szív
             Isten bőségesen megjutalmazza áldozathozatalunkat
·         Újszövetség  − a vérfolyásos asszony ( Mk 5,25-34 )
erő  → Jézusból ma is ugyanaz az erő árad, csak hinni kell benne
      → eucharisztikus jelenlét
      → Jézus erejével átformálhatjuk a világot − Szent Pál „élek, de már nem én hanem Krisztus él bennem!” – mekkora hatékonysággal hirdette az evangéliumot

A hit a megtérés mellett az Istennel való kapcsolatunknak másik legfontosabb sarkpontja. Ez a két fogalom mindig szorosan összetartozik.

A hit feltétlenül szükséges az üdvösséghez is: „Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki nem hisz elkárhozik.” ( Mt 16,16 )

Hitünket szükséges megvallani is: „Mindazt tehát aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei Atyám előtt, de aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” ( Mt 10,32-33 )

Hitvallás

Közösségi:
·         apostoli hitvallás ( credo ) – hitünk  foglalata
                         → szentmisében
                         → keresztség felvétele előtt illetve ennek megújításakor – húsvét vigília
Egyéni:
·         rövid hitvallás pl. egy szívből kimondott ima, vagy szóbeli megvallás
→ Tamás apostol  „Én Uram, én Istenem!”
→ Péter apostol „Te vagy a Krisztus az élő Isten Fia!”

Bűnök a hit ellen:
·         közömbösség
·         hitetlenség  (ateizmus) 
·         hittagadás (apostasia)
·         eretnekség (heresis) – válogat a hitigazságokban
·         szakadárság (skizma) – keresztény hitét megtartja, de megtagadja a pápa iránti engedelmességet (lásd a nagy-figyelmeztetés hívei, terjesztői)

Elmélkedésre: - milyen az én hitem – kinek tartom Jézust

Nincsenek megjegyzések: